TAPU KANUNU

Kanun Numarasi : 2644
Kabul Tarihi : 22/12/1934
Yayimlandigi R. Gazete : Tarih: 29/12/1934 Sayi: 2892
Yayimlandigi Düstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 312

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakiniz
<< Yürürlükteki Bazi Kanunlarin Mülga Hükümleri Külliyati >>, Cilt :1 Sayfa : 235

Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulundugu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla tesekkül etmis diger hükmi sahislara ait ise bunlarin kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma seklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadir.

Madde 2 - Hükmi sahislarin tapu islerinde merkez veya subelerinin bulunduklari yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarina ve tescil isini yapacak mümessilin salahiyetine dair alinacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Sirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alirlar.

Madde 3 - Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince taninmis olan yabancilara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarina müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sinirlari disina çikmamak ve Hükümetin izni alinmak sartile müesseselerin hükmi sahsiyetleri namina tescil olunabilir.

Madde 4 - Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarina göre verilecek belgelerin Iktisat Vekaletince tasdik edilmis olmasi sarttir.

Madde 5 - (Mülga : 4/11/1990-3678/31 md.)

Madde 6 - (Mülga : 11/6/1945-4753/64 md.)

Madde 7 - (Mülga:16/2/1995 - 4070/15 md.)http://www.rdbe.com.tr/(1) Bu kanunun, 10/4/1944 tarih ve 4541 sayili Kanunda muhtarliga ait oldugu belirtilen vazifeler hakkindaki hükümleri, anilan Kanunun 24 üncü maddesiyleyürürlükten kaldirilmistir.

Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazimdir. Bu izin doldurulacak yer belediye siniri içinde ise belediyenin, limani da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanligi olan yerlerde müstahkem mevki kumadanliginin muvafakatlari alindiktan sonra 3 yil müddetle verilir. Belediye siniri disinda ise alakalarina göre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafakati alinir. Izinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alinacak belgeler üzerine deger baha aranmaksizin dolduran namina tapu sicillerine geçirilir. Üç yil içinde makbul bir özür olmaksizin doldurma isini bitirmiyenlerin bu yerlerden eli çektirilir.

Madde 9 - Izinsiz doldurulmus olan yerlerin tescilinde mahzur olmadigi alakali daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmus oldugu halindeki deger bahasinin onda biri alinmak sartile dolduran namina tescili yapilir.

Madde 10 - Deniz kiyisinda teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmus yerlerin satilmasinda mahzur olmadigi sekizinci maddede yazili alakali dairelerce bildirildigi takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitisik olan kismini o gayrimenkul sahibinin kendisine yapilacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak deger baha ile almaga hakki vardir. Bu yerleri satin alanlarin o yeri korumak için rihtim insasi hakki olacaktir.

Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitisigi doldurulmak istenildigi takdirde sahibinden baskasina izin verilemez. Izinsiz olarak sahibi tarafindan doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadigi alakali daire ve heyetlerce bildirildigi takdirde doldurulan yerin doldurulmus oldugu haldeki kiymetinin onda biri alinip dolduranin veya dolduranin yerine geçenin namina asil mülkü ile birlestirilerek tescil olunur. Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sihhi, içtimai veya iktisadi sebeplerle yapilacak doldurma islerinde yukaridaki fikrada yazili gayrimenkul sahiplerine doldurmaga yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet içinde doldurmadiklari takdirde bu haklari kalmaz.

Madde 12 - Bir gayrimenkulün önünde veya bitisiginde olupta sahibi tarafindan doldurulmak istenilen yerin doldurma isi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir baskasinin mülkiyetine geçer veya ayni bir hakla takyid olunursa, baska suretle mukavele bulunmadigi takdirde bu muamele isin sartlari mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sari olur.

Madde 13 - Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapilan liman, dalgakiran, insaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarindaki hükümlere baglidir.

Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklik olmiyan göl ve nehir kenarlarinda da caridir. Su kadar ki nehrin asil yatagini ve sularin akintisini bozmadigi ve alt taraflara ve baskalarina mazarrati olmiyacagi hakkinda fenni rapor aranir. Basli basina tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukati bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitisiginde bulunursa o gayrimenkul sahibine deger baha ile satin almasi teklif olunur. Bir yil içinde talip olmadigi takdirde baskalarina satilir. Bu yerler basli basina tasarruf olunmiyacak halde ise takdir olunacak deger baha ile bitisigindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandirilir. Göl veya nehrin istila veya tahrip ettigi yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmis arazi var ise muadili parasiz verilebilir.

Madde 15 - (Birinci fikra Mülga: 18/1/1950-5516/12 md.)
Sahipli arazide husule gelen batakliklarin sihhi sebeplerinden dolayi kurutulmasi zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafindan verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadiklari takdirde o bataklik Devlet veya vilayet tarafindan kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafina istirak edenlerin arazisi kendilerine verilir. Masrafa istirak etmiyenlerin arazisi kurutanin mülkü olur. (Degisik: 18/10/1962-79/1 md.) Bu takdirde, gayrimenkulün bataklik halindeki gerçek karsiligi olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tesbitinde 6830 sayili Istimlak Kanunu hükümleri uygulanir.

Madde 16 - Hususi kanunlarinda müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltaliklardan tarla açilamaz ve hususi bina yapilamaz. Sahislara ait ormanlarda dahi ait oldugu vekaletten izin alinmadikça tarla açilamaz.

Madde 17 - Erbabi vukufa takdir ettirilen deger bahalarin ikinci derecede tasdiki belediyelerce seçilecek iki zatin da istirakile mahalli idare heyetlerine aittir.

Madde 18 - Bu kanunda yazili vergi kiymetleri 1837 numarali Bina Vergisi ve 1933 numarali Arazi Vergisi Kanunlari mucibince vergiye matrah olan kiymettir.

Madde 19 - Deger bahalar müsavi taksitlerle bes yil içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Iki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namina tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur.

Madde 20 - Bu kanunun nesrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmis olan deger bahalar dahi 19 uncu maddede yazili sekilde taksitle tahsil olunur.

Madde 21 - Köy ve belediye sinirlari içinde kapanmis yollarla yol fazlalari köy veya belediye namina tescil olunur.

Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yapilmis olan yerlerle tapu senet veya kayidlarina sahiplerinin fotografi yapistirilmis olan gayrimenkullerin vukubulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bag ve bahçe ve arsalarin on bes, diger arazinin on seneden daha az bir müddet içinde husul bulmus olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra düsürülmüs olan kayidlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapilir. Ancak bu muamelelerde kayit sahibinin fotograf vermesi ve bu fotografin kayda yapistirilmasi lazimdir. Bu çerçeve disinda kalan muamelelerle 2 nci fikradaki hallerde fotograf veremiyenler için gayrimenkulün sahibi olduguna ve baskasinin alakasi bulunmadigina dair belediye veya köy ilmühaberi almak lazimdir.

Madde 23 - Ilmühaber alinmasi lazimgelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini serh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkinda kanuni takibat yapilir. Tapu idareleri yapacaklari tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadigini anlarlarsa isi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadigina karar verirse tapu idarelerince muamele yapilir. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numarali kanunun sumülü disindaki hallerde alakaliyi mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarinin kararlarina karsi alakalilarin vilayet tapu komisyonlarina itiraz haklari vardir

Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarliklarla vakfa ait umumi mezarliklar köyün manevi sahsiyeti namina tescil olunur.

Madde 25 - 1580 sayili Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayili Iskan Kanununun 21 inci maddesi disinda kalan mera, baltalik gibi köy orta mali sayilan yerlerin tescili ve alim satim sekilleri hakkinda hususi hükümler konulacaktir.

Madde 26 - (Degisik: 6/1/1954-6217/1 md.)
Mülkiyete, mülkiyetin gayri ayni haklara ve müsterek bir arzin hissedarlari veya birbirine muttasil gayrimenkullerin sahipleri arasinda bunlardan birinin veya bir kaçinin o gayrimenkul üzerinde mevcut veya insa edilecek binanin, muayyen bir katindan veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverisli bir bölümünden munhasiran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakki tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafizlari veya memurlari tarafindan tanzim edilir. Alakalilarin istegi halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sirada gelecek haciz ve tahdit kararlari resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmis olan memura teblig olunur. (Ek hüküm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede taraflarin kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaralari da kaydedilir.(Degisik:6/3/1981-2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazirlayan memur ve tapu sicil muhafizi imzalar. Taraflarin kimliklerinde süpheye düsülen hallerde tanik getirilmesi istenebilir. Kanunlarin tanik bulundurulmasini zorunlu kildigi hükümler saklidir.11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayili Kanun geregince yapilacak akitlerde de ayni usul uygulanir. Birinci fikrada beyan olunan irtifak hakki tesisi vaitleri tapu siciline re'sen serh verilir. Bunlardan irtifak hakki tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya serh verilmekle, taallük ettigi gayrimenkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafindan tanzim edilen gayrimenkul satis vadi sözlesmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline serh verilir. Serhten itibaren bes yil içinde satis yapilmaz veya irtifak hakki tesis ve tapuya tescil edilmezse isbu serh tapu sicil muhafizi veya memuru tarafindan re'sen terkin olunur. (Ek : 26/4/1984-3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçilara, turizm tesisi yapanlarla isletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konulari ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluslarinca (Ordu Yardimlasma Kurumu dahil) açilacak kredilere karsilik teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek islemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacakli ile borçlu ve varsa kefilleri arasinda yapilan kredi veya borç sözlesmelerine istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafizliklarinca tapuya tescil edilir. (Ek: 12/3/1985-3163/1 md.) Tarimsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kuruluslari lehine teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin ipotek islemlerinde de bu usule uyulur.

Madde 27 - Tapu Sicil Muhafiz veya memurlari tarafindan yapilan resmi senetlere iki tarafin ve tapu senetleriyle akte müstenit olmiyan iktibaslarda kayitlara sahibinin 6x4 büyüklügünde ve mümkün olan yerlerde fotograflari yapistirilir. Bu imkani idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafizlari veya memurlari da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler. 1515 numarali kanunun sümulüne girmiyen fotografsiz tapu kayit ve senetlerine fotograf yapistirilmak istenildikçe tapu memurlugunca hüviyeti bilinmiyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotograf yapistirilir.

Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu isleri idari emirlerle durdurulamaz.

Madde 29 - (Mülga: 25/2/1952-5887/126 md.)

Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eskidenberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci maddesi hükmü yerinde durmaktadir.

Madde 31 - (Degisik: 25/1/1950-5520/1 md.)
Gayrimenkul mallarin yüz ölçüsü tapu sicilinde yazili miktardan fazla çikipta bu fazlaligin bitisik araziye el uzatmaktan ileri gelmedigine ve sinirca da bir degisiklik olmadigina mahkemece karar verilirse sicille karar veçhile kaydolunur. Mahkeme gayrimenkulün basinda incelemeler yapar ve bitisik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararina, tapu fen memurlarina ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarina veya mühendislere yaptirilacak o yere ait harita da eklenir. Itiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açilir.

Madde 32 - Plani veya resmi sekilde yapilmis haritasi bulunan gayrimenkullerin gerek kazaen ve gerekse rizaen parçalara ayrilmasinda harita yapilmasi mecburidir. Sehir ve kasabalarin belediye sinirlari içinde olupta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bagli olmiyan gayrimenkullerin parçalara ayrilmasinda da harita yapilir. Belediye sinirlari disinda bulunan gayrimenkullerden kazai sekilde parçalara ayrilanlarin haritasini yaptirmak hakimin takdirine baglidir.

Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkin süküt edip etmediginin tayinine dair tapu sicil muhafiz veya memuru tarafindan mahkemeye yapilacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harc ve resim alinmaz ve bunlara damga pulu yapistirilmaz.

Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yapilmasi digerinin yapilmis olmasina bagli olan hallerde alakalilar tapu sicil muhafiz veya memurunu yediadil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafindan paranin hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasina baglidir. Akitler tamam olmazsa memur parayi kimden almis ise alakalilar dagilmadan huzurlarinda derhal ona geri verir ve taallük ettigi muameleleri bozar.

Madde 35 - Tahdidi mutazammin kanuni hükümler yerinde kalmak ve karsilikli olmak sartiyle yabanci hakiki sahislar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler.
(Ek fikra: 21/6/1984 - 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984 /14, K. 1985/7 sayili Karari ile)
(Ek fikralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayili Karari ile)

Madde 36 - Yabanci hakiki sahislar bir köye bagli olmiyan müstakil çiftliklere ve köy sinirlari disinda kalan arazinin otuz hektardan çoguna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden disaridir. Adi geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup mirasci sifatiyle yabanci hakiki sahislarin sahip olabilmesi de hükümetin iznine bagli olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.

Madde 37 - Yabanci hakiki sahislarin intikal isleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarindan verilipte Türk kanunlarinin veraset usulü hakkindaki hükümlerine uygun oldugu Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapilir.

Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkindaki fikarati nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çikmis olan tapu senedati hakkindaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çikmis olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teskilat ve tensikatina dair 17 temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelati tasarrufiyesinde tapu senedati ile kayidlerine alakadaranin fotografileri yapistirilmasina dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikina aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamis olan hü- kümlerile baska kanunlarin bu kanuna uygun olmiyan hükümleri kaldirilmistir.

Geçici Madde 1-(2644 sayili Kanunun numarasiz Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)
- Bu kanunun mer'iyetinden evvel açilarak tarla veya bag ve bahçe haline konulmus olupta henüz muamelesi bitmemis yerler hakkinda da bu kanunun 6 nci maddesi hükümleri tatbik olunur.

Madde 39 - Bu kanun hükümleri, nesrolundugu tarihten itibaren yürümege baslar.

Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanlari yerine getirir.

22/12/1934 TARIHLI VE 2644 SAYILI ANA KANUNA ISLENEMEYEN GEÇICI MADDE:

1 - 26/4/1984 tarih ve 3000 sayili kanunla gelen Geçici Madde:

Geçici Madde - 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayili Idari Usul ve Islemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile Ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çikarma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayili Tapu Kanunu için adi geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

2644 SAYILI KANUNDA EK VE DEGISIKLIK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIGI KANUN VE HÜKÜMLERI
GÖSTERIR LISTE

Yürürlükten Kaldiran Mevzuatin

Yürürlükten Kaldirilan
Kanun veya Kanun Hükümleri

Tarihi
Sayisi
Maddesi
Sehir ve kasabalarda muhtarligin ilgasina dair 2295 numarali kanun ve Memurin Kanununun 47 inci maddesine bir fikra eklenmesine dair 960 numarali Kanun ile 1111 numarali Askerlik ve 2613 numarali Askerlik ve 2613 numarali Kadastro ve Tahriri ve 2644 numarali Tapu Kanunlarinin 27/11/1984 tarih ve 4541 sayili Kanunda yazili muhtarliga ait vazifeler hakindaki hükümleri
10/04/1944
4541
24
716 sayili Borçlanma Kanununun 3 üncü maddesi ve 2490 sayili Artirma, Eksiltme ve Ihale Kanununun 56 nci maddesinin 2 nci fikrasi ve 2510 sayili Iskan Kanununun 17 nci maddesine bagli toprak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkarlara yarim istihkak toprak verilecegine dair olan fikrasi ile 20. ve 21 inci maddeleri ve 22/12/1934 tarih ve 2644 sayili Tapu Kanununun 6 nci maddesi hükümleri ve arazi dagitilmasi hakkindaki diger makamlarin yetkileri
11/06/1945
4753
64
22/12/1934 tarih ve 2644 sayili Tapu Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasi
18/01/1950
5516
12
22/12/1934 tarih ve 2644 sayili Tapu Kanununun 29 uncu maddesi
25/02/1952
5887
126-c
743 sayili Türk Kanunu Medenisinin 442,445, 446 ve 540 inci maddeleri ile 2644 sayili Tapu Kanununun 5 inci maddesi
04/11/1990
3678
31
22/12/1934 tarih ve 2644 sayili Tapu Kanununun 7 nci maddesi
16/02/1995
4070
15

2644 SAYILI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINi GÖTERIR LISTE

Kanun
No.
Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler

Yürürlüge
giris tarihi

4541
----
15/04/1944
4753
----
15/06/1945
5516
----
23/01/1950
5520
----
31/01/1950
5887
----
29/03/1952
6217
----
09/01/1954
79
----
23/10/1962
2421
----
08/03/1981
3000
----
010/5/1984
3029
----
23/06/1984
3163
----
22/03/1985
3278
----
06/05/1986
3678
----
23/11/1990
4358
----
04/04/1998
 
canada goose homme parajumpers solde doudoune moncler timberland femme ugg suisse doudoune moncler femme timberland homme ugg australia parajumpers femme moncler soldes canada goose solde moncler femme canada goose femme timberland suisse moncler homme parajumpers homme doudoune canada goose pas cher canada goose doudoune pas cher ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
canada goose expedition parka barbour norge moncler vest timberland sko canada goose expedition uggs salg uggs sko woolrich jakke parajumpers jakke canada goose jakke moncler jakke peuterey jakke dame peuterey norge parajumper jakke dame belstaff oslo
nike roshe run nike air max 95 jordan sko air jordan sko nike roshe run flyknit air max 95 nike sb stefan janoski max nike huarache nike sneakers nike sko nike sb janoski louis vuitton solbriller nike huarache dame
moncler outlet ugg outlet canada goose parka belstaff jacket belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen barbour belgie belstaff belgie uggs kopen parajumpers jas woolrich parka woolrich parka dames timberland shoes in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
moncler uomo ugg saldi moncler milano canada goose italiaa canada goose outlet canada goose zug woolrich outlet scarpe timberland timberland scarpe stivali ugg timberland shoes ugg stivali woolrich uomo woolrich parka moncler outlet in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale canada goose montebello parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose trillium canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki
michael kors portemonnaie nike roshe run louboutin sneaker nike air presto nike sb stefan janoski max hollister berlin oakley schweiz ray ban outlet ralph lauren pullover nike presto nike air force nike air max 2016 nike air huarache damen pandora schweiz ralph lauren schweiz nike air max thea beige oakley brillen lacoste polo pandora schmuck polo ralph lauren pullover ray ban clubmaster nike roshe nike store
cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra viagra effekt viagra nettbutikk levitra eller cialis viagra norge cialis uten resept cialis pris
cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra viagra effekt viagra nettbutikk levitra eller cialis viagra norge cialis uten resept cialis pris cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia
viagra werking kamagra bestellen kamagra kopen levitra prijs levitra kopen cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil levitra avis levitra en ligne viagra en ligne viagra generique cialis pas cher cialis generique levitra generique levitra pas cher kamagra gel kamagra jelly