EMLAK VERGISI KANUNU

Kanun Numarasi: 1319
Kabul Tarihi: 29/07/1970
Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1970
Resmi Gazete Sayisi: 13576

BIRINCI KISIM: BINA VERGISI

BIRINCI BÖLÜM: MÜKELLEFIYET

MEVZU:

Madde 1 - Türkiye sinirlari içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.

BINA TABIRI:

Madde 2 - Bu kanundaki bina tabiri, yapildigi madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit insaatin hepini kapsar. Bu kanunun uygulanmasinda Vergi Usul Kanununda yazili bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alinir. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapilar, çadirlar ve nakil vasitalarina takilip çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayilmaz.

MÜKELLEF:

Madde 3 - Bina Vergisini, binanin maliki, varsa intifa hakki sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya payli mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oraninda mükelleftirler. Elbirligi mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

IKINCI BÖLÜM: MUAFLIK VE ISTISNALAR

DAIMI MUAFLIKLAR:

Madde 4 - (Degisik fikra: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Asagida yazili binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayili Kanun kapsaminda yapilan isletme hakki devirleri hariç) sartiyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftir. ((a), (b), (s) ve (y) fikralari için kiraya verilmeme sarti aranmaz.) *1* *2*
a) (Degisik bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Katma bütçeli idarelere (Mazbut vakiflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kisiligine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar;
b) (Degisik bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlarin teskil ettikleri birlikler veya bunlara bagli müesseselere ait;
aa) Su, elektrik, havagazi, mezbaha ve soguk hava isletme binalari;
bb) Belediye sinirlari içindeki yolcu tasima isletme binalari ve kapali durak yerleri;
c) (Degisik bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarim isletme binalari, soguk hava depolari, içmeler ve kaplicalar ile bunlar tarafindan köylünün umumi ve müsterek ihtiyaçlarini karsilamak maksadiyle isletilen hamam, çamasirhane, degirmenler ve köy odalari;
d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunlarin müstemilati;
e) Kamu menfaatlerine yararli derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi isletmelere ait olmamalari veya bunlara tahsis edilmis bulunmamalari sartiyle);
f) (Degisik bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak sartiyle isletilen hastane, dispanser, saglik, rehabilitasyon, teshis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, ögrenci yurtlari, düskünler evi, yetimhaneler, revirler, kresler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocuklari koruma birliklerine ait yurtlar ve isyerleri ile benzerleri;
g) Dini hizmetlerin ifasina mahsus ve umuma açik bulunan ibadethaneler ve bunlarin müstemilati;
h) Zirai istihsalde kullanilmak sartiyle makina ve alet depolari, zahire ambarlari, samanliklar, arabaliklar, agillar, ahirlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, isçi ve bekçi bina, kulübe ve barakalari;
i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandiklari ag ve alet depolari, kayikhaneler, denizlerde ve göllerdeki isçi ve balikçi kulübe ve barakalari;
(Yukarida "h" ve "i" fikralarinda yazili binalarin bir kismi ikamete ve bir kismi da mezkur fikralarda yazili maksatlara tahsis edilmis bulundugu takdirde vergi, yalniz ikamete tahsis olunan kisim için uygulanir.)

j) (Degisik bent: 04/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildigi Maliye ve Gümrük Bakanliginca kabul edilen rihtim, iskele, dalgakiran ve bunlarin mütemmimleri ile, demiryollari ve köprü, rampa ve tünel, yeralti ve yerüstü geçitleri, peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binalari ile yolcu salonlari, cer ve malzeme depolari gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanlari Isletmesi Genel Müdürlügüne ait hava liman ve meydanlarindaki terminal binalari, teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakim tesisleri, pist taksirut ve apron sahasi ile isi ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarinda ve gerekse uçus yollari üzerindeki seyrüsefer yardimci (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarida belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diger depolar, antrepolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane binalari mütemmim sayilmaz);
k) Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;
l) Yabanci devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanilan binalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunlarin müstemilati (Karsilikli olmak sartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarasi kuruluslara, milletlerarasi kuruluslarin Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;
m) (Degisik bent: 08/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti taninan vakiflara ait binalar (Vakif senedindeki cihete tahsis edilmek sartiyle);
n) Enerji nakil hatlari ve direkleri.
o) (Ek bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanligi Beden Terbiyesi Gene Müdürlügüne tescil edilmis amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi isletmelere ait olmamalari veya bunlara tahsis edilmemeleri sartiyle);
p) (Ek bent: 17/07/1972 - 1610/1 md.) Tarim kredi, tarim satis kooperatifleri, 1163 sayili Kanuna uygun olarak tesekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracagi kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliginin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip olduklari kendi hizmet binalari.
r) (Ek bent: 08/12/1980 - 2350/1 md.) Karsilikli olmak sartiyle Uluslararasi Andlasmalar hükümlerine göre azinlik sayilan cemaatlara ait özel okul binalari.
s) (Ek bent: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Türk Silahli Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanligi dahil) güçlendirmek amaciyla kurulmus vakiflara ait binalar.
t) (Ek bent: 21/01/1982 - 2587/1 md.) Tersane binalari (müstakil büro ve müstakil lojman binalari hariç.)
u) (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sinirlari disinda bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafindan bizzat isyeri olarak kullanilan binalar hariç olmak üzere, ticari, sinai ve turistik faaliyetlerde kullanilan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amaciyla kullanilan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)
v) (Ek bend: 30/07/2003 - 4962 S.K./14. md.) Dogalgaz, ham petrol ve bunlarin ürünlerinin nakli ve dagitimi amaciyla kullanilan boru hatlari ile bunlarin ayrilmaz parçasi olan istasyonlar (Pompa, kompresör, basinç düsürme ve ölçüm, hat vana gruplari, haberlesme, pik, katodik koruma gibi),
y) (Ek bend: 12/12/2003 - 5020 S.K./8. md.) 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayili Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklik haklari ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kismen veya tamamen Tasarruf Mevduati Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankalarin iflas idarelerine ait binalar.

GEÇICI MUAFLIKLAR:

Madde 5 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/2 md.)
a) Mesken olarak kullanilan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasindan az olmamak üzere vergi degerinin 1/4 ü, insalarinin sona erdigi yili takibeden bütçe yilindan itibaren 5 yil süre ile geçici muafiyetten faydalandirilir. *1*
Bu binalarin, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanilmasi sartiyle, satinalma veya sair suretle iktisap olunmasi halinde de yukardaki muaflik hükmü kalan süre için uygulanir.Mevcut binalara ilave yapilmasi halinde, 33 üncü maddenin (1) sayili bendine göre beyan edilen degerden bu kisma isabet eden deger için, yukarda yazili muafiyet ayni sart ve süre ile uygulanir.Binanin, bina apartman ise dairenin, kismen veya tamamen mesken olarak kullanilmamasi halinde bu binaya veya daireye taninmis bulunan muafiyet bu halin vukubuldugu yili takibeden bütçe yilindan itibaren düser.
b) Turizm Endüstrisini Tesvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almis olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adi geçen kanunda yazili maksatlara tahsis ettikleri ve isletmelerine dahil binalari, insalarinin sona erdigi veya mevcut binalarin bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alindigi yili takibeden bütçe yilindan itibaren 5 yil süre ile geçici muafiyetten faydalandirilir.
c) Deprem, su basmasi, yangin gibi tabii afetler sebebiyle binalari yanan, yikilan veya kullanilmaz hale gelen veya yangin, su baskini, yer kaymasi, kaya düsmesi, çig ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binalarin vergi mükellefleri tarafindan afetin vukubuldugu veya afete maruz bulundugunun yetkili kurulusça tebligi tarihinden itibaren en geç 5 yil içinde afetin vukubuldugu yerde veya kamu kuruluslarinca gösterilen yerlerde insa edilen binalar insalarinin sona erdigi yili, kamu kuruluslarinca ilgili kanunlarina göre insa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildikleri yili takibeden bütçe yilindan itibaren 10 yil süre ile geçici muafiyetten faydalandirilir. (Bu halde, bu maddenin (a) fikrasi hükmü uygulanmaz.)Su kadar ki, kamu kuruluslarinca afet bölgesi oldugu nedeniyle insaat yasagi konulan yerlerde yapilan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.Muafiyetten faydalanacak mükellefler, Imar ve Iskan Bakanligindan veya bu Bakanligin yetkili kildigi kuruluslardan afete maruz kaldiklarina dair alacaklari bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.
d) Fuar, sergi ve panayir yerlerinde insa edilen binalar (Bu yerlerin açik bulunmadigi zamanlarda da kullanilanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftir.
e) Planlama Teskilatinca tespit ve tayin edilen geri kalmis bölgelerde insa edilen sinai tesisler, insalarinin sona erdigi yili takibeden bütçe yilindan itibaren 5 yil süre ile geçici muafiyetten faydalandirilir.
f) (Ek bent: 18/05/1987 - 3365/4 md.) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, insalarinin sona erdigi tarihi takip eden bütçe yilindan itibaren 5 yil süre ile geçici muafiyetten faydalandirilir.
Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fikralarinda yazili muafiyetlerden istifade için, mezkur fikralarda yazili hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yili içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi sarttir. Ancak, bu olaylar bütçe yilinin son üç ayi içinde vukubuldugu takdirde bildirim, olayin vukubuldugu tarihten itibaren üç ay içinde yapilir.Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapildigi yili takibeden bütçe yilindan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapildigi bütçe yilinin sonuna kadar geçen yillara ait muafiyet hakki düser. Köylerdeki insaat için bildirimde bulunulmaz.)

Madde 6 - (Mülga madde: 04/12/1985 - 3239/141 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MATRAH VE NISPET

MATRAH:

Madde 7 - Bina Vergisinin matrahi, binanin bu kanun hükümlerine göre tesbit olunan vergi degeridir. Sabit istihsal tesisatina ait degerler vergi matrahina alinmaz.
(Üç ve dördüncü fikralar Mülga: 17/07/1972 - 1610/3 md.)

NISPET:

Madde 8 - (Degisik madde: 22/07/1998 - 4369/65 md.)
(Degisik fikra: 08/01/2002 - 4736 S.K../4. md.) Bina vergisinin orani meskenlerde binde bir, diger binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayili Kanunun uygulandigi büyük sehir belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde % 100 artirimli uygulanir. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarini yarisina kadar indirmeye veya üç katina kadar artirmaya yetkilidir. *1* *2*
(Degisik fikra: 30/07/2003 - 4962 S.K./15. md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yasini doldurmamis olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadigini belgeleyenlerin, gelirleri münhasiran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarindan aldiklari ayliktan ibaret bulunanlarin, gazilerin, özürlülerin, sehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sinirlari içinde brüt 200 m 'yi geçmeyen tek meskeni olmasi (intifa hakkina sahip olunmasi hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarini sifira kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarida belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmalari halinde hisselerine ait kisim hakkinda da uygulanir. Muayyen zamanda dinlenme amaciyla kullanilan meskenler hakkinda bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadigini belgelemenin usul ve esaslarini belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir.

Yeni insa edilen bina veya binalarin vergisi, arsasinin (veya arsa payinin) vergisinden az olamaz.
(Ek cümle: 30/07/2003 - 4962 S.K./15. md.) Bu hüküm binalarin insalarinin sona erdigi yili takip eden bütçe yilindan itibaren dört yil uygulanir.

YETKI:

Mükerrer
Madde 8 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

MÜKELLEFIYETIN BASLAMASI VE BITMESI:

Madde 9 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/5 md.)
(Degisik fikra: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.) Bina vergisi mükellefiyeti;
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numarali fikralarinda yazili vergi degerini tadil eden sebeplerin dogmasi halinde bu degisikliklerin vuku buldugu, ayni maddenin (8) numarali fikrasinda yazili halde ise bu duruma bagli olarak takdir isleminin yapildigi tarihi,
b) Dört yilda bir yapilan takdir islemlerinde takdir isleminin yapildigi tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettigi tarihi,Takip eden bütçe yilindan itibaren baslar. Yanan, yikilan, tamamen kullanilmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflik sartlarini kazanan binalardan dolayi mükellefiyet, bu olaylarin vukubuldugu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. Oturulmasi ve kullanilmasi kanunlarin verdigi yetkiye dayanilarak yasak edilen binalarin vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olaylarin vukua geldigi tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettigi sürece alinmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: VERGININ TARH VE TAHAKKUKU

BEYAN ESASI:

Madde 10 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

VERGININ TARH VE TAHAKKUKU:

Madde 11 - (Degisik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.)
Bina vergisi, ilgili belediye tarafindan;
a) Dört yilda bir defa olmak üzere takdir islemlerinin yapildigi yili takip eden bütçe yilinin Ocak ve Subat aylarinda,
b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numarali fikralarinda yazili vergi degerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi degerini tadil eden sebeplerin meydana geldigi bütçe yilini takip eden yiliOcak ayi içinde, vergi degerini tadil eden sebep yilin son üç ayi içinde vuku bulmus ve bildirim, vergi degerini tadil eden sebebin meydana geldigi bütçe yilini takip eden yilda verilmis ise bildirimin verildigi tarihte,
c) 33 üncü maddenin (8) numarali fikrasinda yazili hallerde, takdir islemlerinin yapildigi bütçe yilini takip eden yilin Ocak ve Subat aylarinda,29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi degeri esas alinarak yillik olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmis ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmis sayilir ve mükellefe bir yazi ile bildirilir. Yapilan tarh ve tahakkuku takip eden yillarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi degeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yilinin basindan itibaren o yil için tahakkuk etmis sayilir.
Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olmasi halinde, belediye ve mücavir alan sinirlari disinda bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafindan belirlenir.

IKINCI KISIM: ARAZI VERGISI

BIRINCI BÖLÜM: MÜKELLEFIYET

MEVZU:

Madde 12 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/7 md.)
Türkiye sinirlari içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabidir.Belediye sinirlari içinde belediyece parsellenmis arazi arsa sayilir.Belediye sinirlari içinde veya disinda bulunan parsellenmemis araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayilacagi Bakanlar Kurulu karari ile belli edilir.Aksine hüküm olmadikça bu kanunun diger maddelerinde yer alan arazi tabiri arsalari da kapsar.

MÜKELLEF:

Madde 13 - Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakki sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.Bir araziye payli mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oraninda mükelleftirler. Elbirligi mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.Mülkiyeti ihtilafli bulunan arazi için mutasarrifi bulunmiyan kisiler tarafindan ödenen Arazi Vergileri ihtilafin ödeme yapan aleyhine sonuçlanmasi halinde ihtilafla ilgili bulunanlarin karar tarihinden itibaren bir yil içerisinde basvurmalari sartiyle kendilerine ret ve iade olunur.

IKINCI BÖLÜM: MUAFLIK VE ISTISNALAR

DAIMI MUAFLIKLAR:

Madde 14 - (Degisik fikra: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Asagida yazili arazi kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayili Kanun kapsaminda yapilan isletme hakki devirleri hariç) sartiyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftir. ((a), (b), (f) ve (i) fikralarindaki arazi için kiraya verilmeme sarti aranmaz.) *1* *2*
a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kisiligine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi;
b) Il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunlarin teskil ettikleri birlikler veya bunlara bagli müesseseler tarafindan isletilen:
aa) Su, elektrik, havagazi, mezbaha ve soguk hava isletmelerine ait arazi;
bb) Belediye sinirlari içindeki yolcu tasima isletmelerine ait arazi;
c) Kamu menfaatlerine yararli derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine tabi isletmelere ait olmamalari veya bunlara tahsis edilmis bulunmamalari sartiyle);
d) Yabanci devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binalari gerekse elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapilmak üzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu çesit binalardan yanan, yikilanlarin arsalari (Karsilikli olmak sartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarasi kuruluslarin Türkiye'deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;
e) Mezarliklar.
f) (Ek bent: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Türk Silahli Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanligi dahil) güçlendirmek amaciyla kurulmus vakiflara ait arazi ve arsalar.
g) (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sinirlari disinda bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafindan bizzat isyeri olarak kullanilan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sinai ve turistik faaliyetlerde kullanilan arazi ile arsalar ve arsa sayilacak parsellenmemis arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)
h) (Ek bent: 23/06/2000 - 4586/14. md.) Petrolün boru hatlari ile transit geçisi ile ilgili projeler kapsaminda; kamulastirma ile görevlendirilen kamu kurum veya kurulusunun maliki veya irtifak hakki sahibi oldugu ve ilgili proje yatirimcilari lehine irtifak hakki tesis edilmis gayrimenkuller.
i) (Ek bent: 12/12/2003 - 5020 S.K./9. md.) 4389 sayili Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklik haklari ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kismen veya tamamen Tasarruf Mevduati Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankalarin iflas idarelerine ait arazi ve arsalar.

GEÇICI MUAFLIKLAR:

Madde 15 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/8 md.)
Asagida yazili arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftir.
a) Özel kanunlarina göre Devlet ormanlari disinda insan emegiyle yeniden orman haline getirilmek üzere agaçlandirilan arazi 50 yil;
b) Toprak ve topografik özellikleri ve erozyon gibi sinirlayici faktörler sebebiyle kültür bitkilerinin yetismelerini engelleyen araziden; bataklik, turbiyer, çorak, makilik, çalilik, taslik ve sair haller dolayisiyle üzerinde tarim yapilamayan sahalarin, islah tedbirleriyle yeniden tarima elverisli hale getirilmesinde 10 yil;
c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakimlardan gerekli sartlari haiz olan arazide yeniden fidanla dikim veya asilama veya yeniden yetistirme suretiyle agaçlik, meyvalik, bag ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yil, azami 15 yil;
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanliginca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olundugu veya bu bölgelere tahsis edildigi kabul edilen arazi (Sanayici lehine tapudaki tescilin yapilacagi tarihe kadar).
Geçici olarak muafliktan istifade için arazinin bu maddede yazili cihetlere tahsis edilmis oldugunun ilgili vergi dairesine bütçe yili içinde bildirilmesi sarttir. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildigi yili takibeden bütçe yilindan baslar. Bütçe yili içinde bildirim yapilmazsa muafiyet, bildirimin yapildigi yili takibeden bütçe yilindan muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapildigi bütçe yilinin sonuna kadar geçen yillara ait muafiyet hakki düser. (a) ve (b) fikralarinda yazili muafiyet konusu arazinin bu fikralarda gösterilen cihetlere tahsis edilmis olup olmadiginin sartlari ile (c) fikrasina göre geçici muafiyet verilecek haller, bunlarin sartlari ve muafiyet süreleri Tarim ve Orman Bakanliklari ile Türkiye Ziraat Odalari Birliginin mütalaasi alinmak suretiyle Maliye Bakanliginca belli edilir ve Bakanlar Kurulu karari ile yürürlüge konulur.

ARAZI VERGISINDE ISTISNA:

Madde 16 - (Degisik madde: 21/01/1982 - 2587/5 md.)
(Degisik fikra: 04/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sinirlari içinde bulunan arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi degerinin 250.000.000 lirasi Arazi Vergisinden müstesnadir.Bu miktari üç misline kadar artirmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu hükmün tatbikatinda mükellef ile es ve velayet altindaki çocuklara ait arazi degerleri toplu olarak nazara alinir.Bu maddede yazili istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarlari ayri ayri nazara alinmak suretiyle uygulanir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MATRAH VE NISPET

MATRAH:

Madde 17 - Arazi Vergisinin matrahi arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi degeridir.
(Iki ve üçüncü fikralar Mülga: 17/07/1972 - 1610/10 md.)

NISPET:

Madde 18 - (Degisik madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../4. md.)
Arazi vergisinin orani binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayili Kanunun uygulandigi büyük sehir belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde % 100 artirimli uygulanir. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarini yarisina kadar indirmeye veya üç katina kadar artirmaya yetkilidir. *1* *2*

MÜKELLEFIYETIN BASLAMASI VE BITMESI:

Madde 19 - (Degisik madde: 19/07/1972 - 1610/12 md.)
(Degisik fikra: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.) Arazi vergisi mükellefiyeti;
a) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numarali fikralarinda yazili vergi degerini tadil eden sebeplerin dogmasi halinde bu degisikliklerin vuku buldugu tarihi, ayni maddenin (8) numarali fikrasinda yazili halde ise bu duruma bagli olarak takdir isleminin yapildigi tarihi,
b) Dört yilda bir yapilan takdir islemlerinde takdir isleminin yapildigi tarihi,
c) Muafiyetin sukut ettigi tarihi, Takip eden bütçe yilindan itibaren baslar. Vergiye tabi iken muaflik sartlarini kazanan araziden dolayi mükellefiyet, bu olayin vukubuldugu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.
Kanunlarin verdigi yetkiye dayanilarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettigi sürece alinmaz.Deprem, su basmasi, yangin gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yikilan binalarin arsalarina ait vergiler, bu olaylarin vukua geldigi tarihleri takibeden bütçe yilindan itibaren iki yil süre ile alinmaz.Üzerine bina yapilan arsanin Arazi Vergisi mükellefiyeti, insaatin bittigi yili takibeden bütçe yilindan itibaren sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: VERGININ TARH VE TAHAKKUKU

BEYAN ESASI:

Madde 20 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

VERGININ TARH VE TAHAKKUKU:

Madde 21 - (Degisik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.)
Arazi vergisi, ilgili belediye tarafindan;
a) Dört yilda bir defa olmak üzere takdir islemlerinin yapildigi yili takip eden yilin Ocak ve Subat aylarinda,
b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numarali fikralarinda yazili vergi degerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icabeden hallerde, vergi degerini tadil eden sebeplerin meydana geldigi bütçe yilini takip eden yilin Ocak ayi içinde, vergi degerini tadil eden sebep bütçe yilinin son üç ayi içinde vuku bulmus ve bildirim, vergi degerini tadil eden sebebin meydana geldigi bütçe yilini takip eden yilda verilmis ise bildirimin verildigi tarihte,
c) 33 üncü maddenin (8) numarali fikrasinda yazili hallerde, takdir islemlerinin yapildigi bütçe yilini takip eden yilin Ocak ve Subat aylarinda,29 uncu maddeye göre hesaplanan vergi degeri esas alinarak yillik olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmis ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmis sayilir ve mükellefe bir yazi ile bildirilir.Yapilan tarh ve tahakkuku takip eden yillarda, 29 uncu maddeye göre tespit edilen vergi degeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yilinin basindan itibaren o yil için tahakkuk etmis sayilir.Bir il veya ilçe sinirlari içerisinde birden fazla belediye olmasi halinde, belediye ve mücavir alan sinirlari disinda bulunan araziye ait arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafindan belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM: KISIMLAR ARASINDA MÜSTEREK HÜKÜMLER

BIRINCI BÖLÜM:

MUAFLIK VE ISTISNA HÜKÜMLERININ BU KANUNDA YER ALMASI ESASI:

Madde 22 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/14 md.)
Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflik ve istisna hükümleri bu kanuna eklenmek veya bu kanunda degisiklik yapilmak suretiyle düzenlenir.

BILDIRIM VERME VE SÜRESI:

Madde 23 - (Degisik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.)
Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numarali fikra hariç) yazili vergi degerini tadil eden nedenlerin bulunmasi halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanilmasi hali dahil) emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Devlete ait arazi için bildirim verilmez.
Bildirimler;
a) Yeni insa edilen binalar için, insaatin sona erdigi veya insaatin sona ermesinden evvel kismen kullanilmaya baslanmis ise her kismin kullanilmasina baslandigi bütçe yili içerisinde,
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numarali fikra hariç) yazili vergi degerini tadil eden sebeplerin dogmasi halinde, degisikligin vuku buldugu bütçe yili içerisinde, Emlakin bulundugu yerdeki ilgili belediyeye verilir. Yukaridaki fikralarda yazili haller bütçe yilinin son üç ayi içinde vuku buldugu takdirde bildirim, olayin vuku buldugu tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Elbirligi mülkiyetinde mükellefler müsterek imzali bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Payli mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilir. Elbirligi mülkiyetinde münferiden bildirim verildigi takdirde, gayrimenkule ait vergi degeri üzerinden hissedarlarin adedine göre ayri ayri tarh ve tahakkuk yapilir.

Bildirimlerin sekli ve kapsami Maliye Bakanliginca belirlenir.

BEYANNAMELERIN SEKLI VE MUHTEVASI:

Madde 24 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

KÖYLERDE YAPILACAK BEYAN:

Madde 25 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

MUHTAR VE IHTIYAR KURULUNUN GÖREVLERI:

Madde 26 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

EK SÜRELER IÇINDE BEYANNAME VERILMESI:

Madde 27 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

ISTIRAK HALINDE VE MÜSTEREK MÜLKIYETTE BEYANNAME VERILMESI:

Madde 28 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

VERGI DEGERI:

Madde 29 - (Degisik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.)
Vergi degeri;
a) Arsa ve araziler için, 213 sayili Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim deger tespitine iliskin hükümlerine göre takdir komisyonlarinca arsalar için her mahalle ve arsa sayilacak parsellenmemis arazide her köy için cadde, sokak veya deger bakimindan farkli bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya deger bakimindan farkli olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kiraç, taban, sulak) itibariyla takdir olunan birim degerlere göre,
b) Binalar için, Maliye ve Bayindirlik ve Iskan bakanliklarinca müstereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal insaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payi degeri esas alinarak 31 inci madde uyarinca hazirlanmis bulunan tüzük hükümlerinden yararlanilmak suretiyle,Hesaplanan bedeldir.Vergi degeri, mükellefiyetin baslangiç yilini takip eden yildan itibaren her yil, bir önceki yil vergi degerinin 213 sayili Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarinca ayni yil için tespit edilen yeniden degerleme oraninin yarisi nispetinde artirilmasi suretiyle bulunur.33 üncü maddeye (8 numarali fikra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi degerinin hesaplanmasinda, 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fikrasina göre belirlenen arsa ve arazi birim degerleri, takdir isleminin yapildigi yili takip eden ikinci yildan baslamak suretiyle her yil, bir önceki yil birim degerinin, 213 sayili Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarinca ayni yil için tespit edilen yeniden degerleme oraninin yarisi nispetinde artirilmasi suretiyle dikkate alinir.Vergi degerinin hesabinda on milyon liraya kadar olan kesirler dikkate alinmaz.Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artis oranini sifira kadar indirmeye veya yeniden degerleme oranina kadar artirmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarinca belirlenen belediye gruplari itibariyla farkli oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir.

ÖDEME SÜRESI:

Madde 30 - (Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/20 md.)
Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayis aylarinda, ikinci taksidi Kasim ayi içinde olmak üzere iki esit taksitte ödenir.
(Ikinci fikra Mülga: 04/12/1985 - 3239/141 md.)
Maliye Bakanligi ödeme aylarini, bölgelerin özelliklerine göre degistirebilir.Kanunlar veya diger kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kisitlanan bina arsa ve arazinin vergisi, kisitlamanin devam ettigi sürece 1/10 oraninda tahsil olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklidir.Kisitlamanin kaldirilmasi halinde, kaldirilma tarihini takibeden bütçe yilindan itibaren emlakin vergisi, tüm vergi degeri üzerinden ödenir.Kisitlamanin devam ettigi sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin satilmasi, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanasimina ugramamis olanlari muaccel hale gelir.(Degisik fikra: 08/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve diger mevzuatla yapilan kisitlamalarin neler oldugu, süresi, tevsiki ve kisitlama koyan kamu organlarinin görevleri ve sorumluluklari Maliye Bakanliginca, Milli Egitim, Imar ve Iskan ve Içisleri Bakanliklarinin mütalaalari alinarak hazirlanacak bir yönetmelikle tanzim olunur.
(Degisik fikra: 04/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve feragi yapilan bina ve arazinin, devir ve feragin yapildigi yil ile geçmis yillara ait ödenmemis Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanin mükellefe rücu hakki saklidir. Tapu daireleri devir ve ferag islemini, islemin yapildigi ayi takip eden ayin 15'inci günü aksamina kadar ilgili belediyelere bildirir.

VERGI DAIRESINCE YAPILACAK ISLEM:

Madde 31 - ( Degisik madde: 17/07/1972 - 1610/21 md.)
(Birinci fikra Mülga: 04/12/1985 - 3239/141 md.)
Vergi degerlerinin takdirinde sehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel sartlarina göre nazara alinacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yillik istihsal degeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve üçüncü sahislardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir.
(Üç ve dördüncü fikralar Mülga: 04/12/1985 - 3239/141 md.)

BILDIRIM VERILMEMESI HALINDE YAPILACAK ISLEMLER:

Madde 32 - (Degisik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K../2. md.)
Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. Idarece tarhiyatta her yila iliskin vergi degeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alinarak hesaplanir.

VERGI DEGERINI TADIL EDEN SEBEPLER:

Madde 33 - Vergi degerini tadil eden sebepler asagida gösterilmistir:
1. Yeni bina insa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapilmasi veya asansör veya kalorifer tesisleri konulmasi yeni insaat hükmündedir.)
2. (Degisik bent: 17/07/1972 - 1610/23 md.) Bir binanin yanmasi, yikilmasi suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kismen harabolmasi veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kismen veya tamamen kaldirilmasi;
3. Bir binanin kullanis tarzinin tamamen degistirilmesi veya bir binanin ikamete mahsus mahallerinden bir kisminin dükkan, magaza, depo gibl ticaret ve sanat icrasina mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasinda bir apartmanin her dairesi bir bina sayilir ve tadil sebebi, yalniz kullanis tarzi tamamen veya kismen degistirilen daire için geçerli olur.)
4. Arazinin hal ve heyetinde degisiklik olmasi:
a) Arazinin fidanlandirilmasi veya agaçlandirilmasi, bag haline getirilmesi;
b) Fidanli, agaçli veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;
c) Tarim yapilan bir arazinin tabii bir afet veya ariza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarima elverissiz hale gelmesi.
d) Tarim yapilmiyan bir arazinin tarima elverisli hale getirilmesi,
e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.
5. Bir binanin mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çikmasi veya bir arazi ve arsanin bina mütemmimi durumuna girmesi.
6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin degismesi (Araziden bir kisminin istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.)
7. Müteaddit arazi ve arsalarin tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrilmis olan bir binanin bütün hisselerinin birlestirilmesi.
8. (Ek alt bent: 17/07/1972 - 1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir sehir, kasaba veya köyün tamaminda devamli olmak üzere bina veya arazinin degerlerinde %25 i asan oranda artma veya eksiltme olmasi;
(Son fikra Mülga: 17/07/1972-1610/23 md.)

Madde 34 - (Mülga madde: 08/12/1980 - 2350/6 md.)

KAÇAKÇILIK CEZASININ UYGULANMAYACAGI:

Madde 35 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

ÇESITLI HÜKÜMLER

KÖY KIYMET BEYANI DEFTERLERININ DOLDURULMASINA YARDIM:

Madde 36 - (Mülga madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./7. md.)

USUL HÜKÜMLERI:

Madde 37 - (Degisik madde: 04/12/1985 - 3239/113 md.)
Bu Kanun hükümleri sakli kalmak sartiyla, bu Kanuna göre alinacak vergiler hakkinda 213 sayili Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder.Bu Kanunun uygulanmasinda, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere;
1. Belediye gelir sube müdürü, gelir sube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap isleri müdürü, hesap isleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi dairesi müdürü sifat ve yetkisini haizdir.
2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmis görev ve yetkiler, belediye baskanlari tarafindan kullanilir.

VERGI HASILATINDAN VERILECEK PAYLAR:

Madde 38 - (Degisik madde: 20/07/1971-1446/2 md.;Mülga madde: 03/07/2005-5393 S.K/85.mad)

PAYLARIN DAGILIMI:

Mükerrer
Madde 38 -
(Degisik madde: 08/01/2002 - 4736 S.K../4. md. ; Mülga madde bend :07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad) *1*

KESIRLER:

Madde 39 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

BINA VE ARAZI VERGILERINDE ZAMANASIMI SÜRESININ BASLANGICI:

Madde 40 - (Degisik madde: 08/12/1980 - 2350/11 md.)
Bildirim disi kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarinda zamanasimi, bu bina ve arazinin bildirim disi birakildiginin idarece ögrenildigi tarihi takip eden yilin basindan itibaren baslar.

IKINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

KALDIRILAN HÜKÜMLER:

Madde 41 - (Degisik fikra: 20/07/1971 - 1446/3 md.) Asagida yazili kanunlarla diger kanunlardaki bu kanuna uymiyan hükümler 01/03/1972 tarihinden itibaren yürürlükten kaldirilmistir :
1. 04/07/1931 tarihli ve 1837 sayili Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413, 2870, 2898, 4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayili Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 1454 sayili Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayili Kanunun 5453 sayili Kanunla degisik 5 inci maddesinin (b) fikrasi, 2871 sayili Kanunun 2, 3 ve 4 üncü ve 4040 sayili Kanunun 489 sayili Kanunla degisik 31 inci maddeleri ile 5237 sayili Kanunun 4 üncü ve 5419 Sayili Kanunun 3 üncü maddeleri,
2. 27/06/1931 tarihli ve 1833 sayili Arazi Vergisi Kanunu ile 2567, 3585, 3726, 4699, 5650, 6255, 483 sayili Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayili Kanunun 5653 sayili Kanunla degisik 86 nci maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile ilgili hükmü ve 3653 sayili Kanunun 7 nci maddesi,
3. 213 sayili Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci maddeleri,
4 - (Ek bent: 17/07/1972 - 1610/ 24 md.; Degisik bent: 25/08/1977 - 2104/1 md.) Özel kanunlarin bina ve arazi vergilerine iliskin muaflik ve istisna hükümleri (31/05/1963 tarihli ve 244 sayili Kanun geregince yapilan milletlerarasi antlasmalarla taninan muaflik ve istisna hükümleri ile, 11/07/1972 tarihli ve 1606 sayili Kanunla taninan muaflik hükümleri saklidir.)

EK VE GEÇICI MADDELER:

Ek Madde 1 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/115 md.)
Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara iliskin yurt disi danismanlik hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanliginca yürütülür. Bu hizmetlerin yürütülmesine iliskin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanliginca belirlenir.

Ek Madde 2 - (Ek madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./3. md.)
a) Emlak vergisi mükellefleri tarafindan en son verilmis bulunan emlak vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili belediyelerce yapilacak tarhiyat sirasinda, bina veya araziye iliskin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alinir.
b) Köylerde bulunan bina ve araziye iliskin olarak 1998 yili genel beyan döneminde muhtarlar tarafindan doldurulup belediyelere teslim edilen köy kiymet beyani defterleri ilgili belediyelerce muhafaza edilir. Köy kiymet beyani defterlerinde kayitli bina ve arazilerin vergi degerlerinin tespiti gereken hallerde belediyeler, 29 uncu maddeye göre gerekli tespiti yapar ve ilgililere bildirir.

Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fikralarindaki geçici muaflik hükümleri gerek bu kanunun yürürlügü tarihinden önce muafliktan faydalanmamis binalar hakkinda, gerekse 6188 sayili Kanunun 13 üncü maddesi ile 1837 sayili Kanunun 206 ve 491 sayili kanunlarla degisik 4 üncü maddesi geregince geçici muafiyet almis binalar hakkinda da, bu binalarin insalarinin sona erdigi yili takibeden 10 yillik devrenin 01/03/1972 tarihinden sonra kalan kismi için uygulanir. (Ancak, 01/03/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran ve savunma vergileri, mezkur tarihe kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.)
1833 sayili Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri geregince taninan geçici muafiyetler saklidir.

Geçici Madde 2 - (Degisik madde: 20/07/1971 - 1446/4 md.)
1971 bütçe yili sonuna kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve diger islemlerin Bina, Arazi, Iktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunlari ile Vergi Usul Kanunu ve bunlarin ek ve tadilleri ve 1454 sayili Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayili Kanunun 5453 sayili Kanunla degisik 5 inci maddesinin (b) fikrasi, 5237 sayili Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayili Kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri geregince Özel Idareler tarafindan yapilmasina devam olunur.Su kadar ki, 1971 bütçe yilina ait Bina, Iktisadi Buhran ve Savunma Vergisi ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 01/03/1971 tarihinden itibaren baslar ve bu vergiler 1971 yilinin Temmuz ve Kasim aylarinda olmak üzere iki esit taksitte ödenir.

Geçici Madde 3 - 28/02/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak tahakkuk edip de bu kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar tahsil edilmemis bina, buhran, savunma ve arazi vergisi borçlarinin kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk 2 nci ay sonuna kadar tamamini ödeyenlerin, vergi cezasi ve gecikme zamlarinin %90'i, 2 nci iki ay sonuna kadar tamamini ödeyenlerin vergi cezasi ve gecikme zamlarinin %80'i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamini ödeyenlerin vergi cezasi ve gecikme zamlarinin %70'i affedilir.Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilafli bulunanlar (Kanunun meriyetinden sonra ihtilafli hale gelenler dahil) ödeme süresinin basladigi tarihten itibaren ikiser aylik süreler içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 inci fikrada açiklandigi nispette aftan faydalanirlar.

Geçici Madde 4 - 1970 yilinda emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1970 yili Bütçe Kanununun Maliye Bakanligi kisminin 14.000 inci bölümüne 14.496 numarali (Diger giderler) maddesine gerekli ödenegi kaydetmeye veya bu tertibe ayni maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakani yetkilidir.

Geçici Madde 5 - (Mülga madde: 11/12/1981-2562/28 md.)

Geçici Madde 6 - (Ek madde: 20/07/1971 - 1446/5 md.)
1971 bütçe yili içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri hükümlerine göre yapilacak bildirimler ile 23 üncü maddesi geregince verilecek beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçe yilinin Mart, Nisan ve Mayis aylarinda verilir ve yapilan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yili basindan itibaren baslar.Köylerde yapilacak beyanlar hakkinda da yukardaki hüküm uygulanir.Bu maddede yazili beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanligi yetkilidir.

Geçici Madde 7 - (Ek madde: 20/07/1971 - 1446/6 md.)
1971 yilinda Emlak Vergisinin uygulanmasi ile ilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1971 yili Bütçe Kanununun Maliye Bakanligi kisminin ilgili bölüm ve maddelerine gerekli ödenegi kaydetmeye veya bu tertiplere ayni maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakani yetkilidir.

Geçici Madde 8 - (Ek madde: 20/07/1971 - 1446/7 md.)
1971 bütçe yilinda Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye yatirilacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri Üzerinden Alinan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur.

Geçici Madde 9 - (Ek madde: 17/07/1972 - 1610/25 md.)
20/07/1971 tarihli ve 1446 sayili Kanunun 5 inci maddesi hükmü saklidir.

Geçici Madde 10 - (Ek madde: 17/07/1972 - 1610/25 md.)
Bu kanunun yürürlüge girmesinden sonra beyanname verme süresi Maliye Bakani tarafindan alti ay daha uzatilabilir. Bu süre içerisinde mükellefler dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanilmadigi takdirde,1319 sayili Kanun hükümlerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adina yapilan tarhiyat, bu kanunun yürürlüge girdigi tarihi takibeden bes yil içinde idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur.

Geçici Madde 11 - (Ek madde: 08/12/1980 - 2350/12 md.)
1982 Bütçe Yilina rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dönemi, 1980 Bütçe Yilina alinmis olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yili baslangiç kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 üncü maddesindeki esaslara göre hesaplanir.1980 Yili Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre, Maliye Bakanliginca ayni yil yapilan beyana davet, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yapilmis genel beyana davet hükmündedir. Mezkur hükmün kapsami disinda kalan yerlerdeki mükelleflerin bu Kanunun yürürlüge girdigi ayi takip eden 3 aylik süre içinde genel beyana davetleri ve genel beyanda bulunmalari saglanir.1980 Yili Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapilan beyana davet üzerine 29/08/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylik ek süre içinde beyanda bulunan mükellefler, 1981 yilinin Ocak ayi sonuna kadar daha önce beyan ettikleri vergi degerlerini yükseltici yönden yeniden beyanda bulunabilirler. Bu beyanlar da genel beyan hükmünde kabul edilir.Yukaridaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylik ek süre taninmaz.

Geçici Madde 12 - (Ek madde: 08/12/1980 - 2350/12 md.)
Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesine bu Kanunla eklenen (r) fikrasinda belirtilen binalar için 1972 yilindan itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak Vergileri ile bunlara bagli zam ve cezalardan bu Kanunun yürürlük tarihinde henüz tahsil edilmemis bulunanlari terkin olunur.

Geçici Madde 13 - (Ek madde: 08/12/1980 - 2350/12 md.)
1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya basladigi tarihten önceki dönemlere iliskin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz tahsil edilmemis olan bina, arazi ve buna müteferri diger vergi ve resimler ile ceza ve gecikme zamlari tahsil edilmez. Idari ve mali yargi organlarindaki uyusmazliklar geri alinir, cebri kovusturmaya iliskin her türlü islem kaldirilir.

Geçici Madde 14 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/116 md.)
Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarini ilgili belediye meclislerinin karari ve belediye baskaninin teklifi üzerine, mahalleler, köyler veya cadde, sokak yahut deger bakimindan farkli bölgeler itibariyle birlikte veya ayri ayri olmak üzere 1986 yili için %40'tan, 1987 yili için %20'den fazla olmamak üzere indirebilir.Bakanlar Kurulu, gerekli gördügü takdirde, belediye meclislerinin karari ve belediye baskanlarinin talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarini Türkiye genelinde 1986 yili için %40'tan, 1987 yili için %20'den fazla olmamak üzere indirebilir.

Geçici Madde 15 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/116 md.)
01/01/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doguran olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmis bina ve araziye ait Emlak Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil islemlerine Maliye ve Gümrük Bakanligina bagli vergi dairelerince devam olunur. 01/01/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemis bina ve araziye ait tarh, tahakkuk ve tahsil islemleri ilgili belediyeler tarafindan yapilir.

Geçici Madde 16 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/116 md.)
a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 01/01/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemis olan ve idarece tarh islemi sonuçlanmamis bulunan bina ve arsalar hakkinda 1983 yilinda uygulanan bina metrekare normal insaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgari ölçüde birim degerleri,
b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup 01/01/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemis olan ve idarece tarh islemi sonuçlandirilmamis bulunan arazi hakkinda 1986 yilinda uygulanacak asgari ölçüde arazi birim degerleri, uygulanir.

Geçici Madde 17 - (Ek madde: 18/05/1987 - 3365/5 md.)
Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fikrasindaki geçici muafiyet, daha önceki yillarda insaati biten binalar için insaatin bittigi yili takip eden yilin basindan itibaren hesaplanir ve kalan süre kadar uygulanir.Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binalarin 1987 yilina ait emlak vergileri terkin, tahsil edilmis bulunanlar red iade olunur.

Geçici Madde 18 - (Ek madde: 11/08/1999 - 4444/8. md.)
1998 genel beyan dönemi veya 1998 yilinda ortaya çikan ve vergi degerini tadil eden nedenlerle emlak vergisi beyannamesi veren mükelleflerden dileyenler 01/11/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasinda yeniden beyanda bulunabilirler. Bu suretle beyanda bulunacak mükelleflerin bildirecekleri degerler; 1998 yili genel beyan dönemine iliskin olarak 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20 nci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan asgari ölçüde tespit edilen vergi degerinin, bu yila ait yeniden degerleme oraninda artirilmasi suretiyle bulunacak degerden düsük olamaz. Düsük olmasi halinde mükellefin beyani, bu sekilde hesaplanan degere yükseltilir.Mükellefler tarafindan bu sekilde yeniden beyan olunacak bina, arsa ve arazi matrahlari dikkate alinarak, mükelleflerin 1999 yili için tahakkuk eden vergilerinde herhangi bir düzeltme yapilmaz.Mükelleflerin 2000 yili emlak vergisi matrahlari, bu madde hükümleri de dikkate alinmak suretiyle bu Kanunun degisik 29 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir.

Geçici Madde 19 - (Ek madde: 08/01/2002 - 4736 S.K./4. mad.)
8 inci maddenin birinci fikrasi ile 18 inci madde hükümlerine göre, büyük sehir belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde uygulanan artirimli vergi orani, Adapazari Büyük Sehir Belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005 yillarinda uygulanmaz. 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayili Kanunun 23 üncü maddesinin (b) fikrasina göre Adapazari Büyük Sehir Belediyesine ayrilacak payin orani, 2002 ila 2005 yillarinda %5 olarak uygulanir. *1* *2*

Geçici Madde 20 - (Ek madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./4. md.)
a) Emlak vergisi mükellefleri, 2001 yili bina, arsa ve arazi vergisi tarhina esas olan vergi matrahlarinin ayni yila ait yeniden degerleme oraninda artirilmasi sonucu bulunacak tutarlar üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazili vergi oranlarina göre hesaplanan tutarin yarisi kadar tahakkuk ettirilecek emlak vergisini, 2002 yilina ait bina, arsa ve arazi vergisinin birinci taksiti olarak, ayni yilin Mart, Nisan ve Mayis aylari içinde öderler.2001 yilinda ortaya çikan ve vergi degerini tadil eden nedenlerle mükellefiyeti 2002 yilinda baslayan mükellefler ise 1998 yili genel beyan dönemine iliskin olarak asgari ölçüde takdir olunan arsa ve arazi birim metrekare degerleri ile 2001 yilina ait bina metrekare normal insaat maliyet bedeli dikkate alinarak bulunan asgari beyan degerinin 2001 yilina ait yeniden degerleme oraninda artirilmis tutarlari üzerinden, 8 ve 18 inci maddelerde yazili vergi oranlarina göre hesaplanan tutarin yarisi kadar tahakkuk ettirilecek emlak vergisini, 2002 yilina ait emlak vergisinin birinci taksiti olarak ayni yilin Mart, Nisan ve Mayis aylari içinde öderler.
b) 2002 yilinda yapilacak genel beyana esas olmak üzere 2001 yilinda yapilmis olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim deger tespitlerine iliskin takdir kararlari, takdir komisyonlarinca bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir isleminin yapildigi tarihteki asgari ölçüde birim degerleri yeniden takdir edilmek suretiyle karara baglanir. Bu kararlar hakkinda, Büyüksehir belediyesi bulunan illerde 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fikrasinin ikinci bendi hükmü uygulanir.Takdir kararlarindan; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulundugu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarina, ziraat odalarina ve ilgili mahalle ve köy muhtarliklari ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalari ile belediyelere imza karsiliginda verilir. Kendilerine karar teblig edilmis bulunan daire, kurum, tesekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarliklari otuz gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde açilan davalar hakkinda 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fikralari uygulanir.
c)
2002 yilina ait emlak vergisi, mükellefler tarafindan belediyelere en son verilmis bulunan emlak vergisi beyannamelerinde yer alan bilgiler ile 2002 yili genel beyan dönemi için (b) fikrasina göre takdir komisyonlarinca tespit edilerek kesinlesen arsa ve arazi birim metrekare degerleri ve bu yila ait bina metrekare normal insaat maliyet bedelleri dikkate alinarak 29 uncu maddeye göre bulunan vergi degeri üzerinden, ilgili belediyelerce 2002 yilinin Kasim ayi içinde hesaplanan vergiden, (a) fikrasina göre birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergi mahsup edilerek, kalan kisim 2002 yilinin Kasim ayi içinde tarh edilir ve ikinci taksit olarak ödenir. 2002 yili için hesaplanan emlak vergisi, birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az ise aradaki fark, verginin ödenmis olmasi halinde mükellefin diger vergi borçlarina mahsup edilir, vergi borcunun bulunmamasi halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Vergi ödenmemisse tahakkuktan terkin edilir.Bu madde hükmüne göre tarh olunan vergiler mükellefe teblig olunmaz ve tahakkuk eden vergiler mükellefe bir yazi ile bildirilir.

Geçici Madde 21 - (Ek madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./4. md.)
01/01/2002 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doguran olaylar nedeniyle bu tarihe kadar mükellefiyetini tesis ettirmemis bulunan bina ve arazi vergisi mükelleflerinin bildirimde bulunmak suretiyle mükellefiyetlerini tesis ettirmeleri ve 1998-2001 yillarina iliskin olarak idarece tarh ve tahakkuk ettirilecek vergilerini her yil için ayri ayri % 50 fazlasiyla 2002 yili Mayis ayi sonuna kadar ödemeleri halinde, 1998 yilindan önceki vergilendirme dönemlerine ait emlak vergileri aranmaz, 1998-2001 yillarina iliskin olarak yapilan tarhiyatlar hakkinda vergi cezasi kesilmez ve gecikme faizi uygulanmaz. Bu maddede belirtilen süre içinde bildirim vermeyen ve ödemelerini tam yapmayan mükellefler bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Geçici Madde 22 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/7.mad)
Takdir Komisyonlarinca 2005 yilinda yapilan arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim deger tespitlerine iliskin takdir kararlari, anilan komisyonlarca bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren otuz gün içinde incelenerek, arsa ve arazilerin takdir isleminin yapildigi tarihteki asgarî ölçüde birim degerlerinde düzeltmeye gerek görülenler yeniden takdir edilmek suretiyle karara baglanir. Bu kararlar hakkinda, büyüksehir belediyesi bulunan illerde 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fikrasinin ikinci bendi hükmü uygulanir. Takdir kararlarindan; arsalara ait olanlar, takdirin ilgili bulundugu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarina, ziraat odalarina ve ilgili mahalle ve köy muhtarliklari ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalari ile belediyelere imza karsiliginda verilir. Kendilerine karar teblig edilmis bulunan daire, kurum, tesekkül ve ilgili mahalle ve köy muhtarliklari ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemeleri nezdinde dava açilmasinda ve bu dava üzerine verilen kararlar aleyhine Danistaya basvurulmasinda 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve (c) fikralari hükümleri uygulanir. Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre ilgili belediyelerce 2006 yilinin Kasim ayi içinde bu maddeye göre hesaplanacak emlak vergisinden, 2005 yilinda yapilan asgarî ölçüde arsa ve arazi metrekare birim degerleri ile 2006 yilina ait bina metrekare normal insaat maliyet bedelleri dikkate alinarak birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi mahsup edilir ve kalan tutar 2006 yilinin Kasim ayi içinde ikinci taksit olarak ödenir. 2006 yili için hesaplanan emlak vergisinin birinci taksit olarak tahakkuk ettirilen vergiden az olmasi halinde aradaki fark, verginin ödenmis olmasi halinde mükellefin ilgili belediyeye olan 1319 sayili Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanunu kapsamindaki diger borçlarina mahsup edilir. Borcun bulunmamasi halinde ise mükellefe red ve iade olunur. Emlak vergisi ödenmemis ise tahakkuktan terkin edilir.

Bu maddenin uygulamasina iliskin usûl ve esaslari belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:

Madde 42 - Bu Kanun 01/03/1971 tarihinde yürürlüge girer.

Madde 43 - Bu kanunu Maliye Bakani yürütür.

KANUNA ISLENEMEYEN HÜKÜMLER

21/01/1982 - 2587 S. KANUNUN GEÇICI MADDELERI:

Geçici Madde 1 - Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazili ek süreden sonra ve bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar verilen beyannameler üzerine geç beyanda bulunmaktan dolayi degerleme islemi yapilmaz. Ayrica, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar herhangi bir sekilde emlak vergisi beyannamesi vermemis olanlara 01/06/1982 tarihine kadar ek beyanname verme süresi taninmistir. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakkinda geç beyanda bulunmaktan dolayi degerleme islemine basvurulmaz.

Geçici Madde 2 - 6830 sayili Istimlak Kanununda degisiklik yapilincaya kadar, bu Kanuna göre yapilacak kamulastirmalarda ödenecek kamulastirma karsiliklari, kamulastirma tarihinden önce malik tarafindan bildirilen ve emlak vergisine esas olan son vergi beyan degerini geçemez. Ancak son vergi beyan tarihinden kamulastirma tarihine kadar bir yildan fazla bir süre geçmisse, geçen süre içinde Ticaret Bakanliginca yayimlanan toptan esya fiyatlari indeksindeki artislar nisbetinde ve vergi degerinin bir katina kadar artirma yapilabilir. Su kadar ki, bu sekilde yapilacak artirma, gayrimenkulün rayiç (alim satim) bedelini asamaz. Vergi beyan degerine yillik toptan esya fiyatlarindaki artis sebebiyle ilave edilen miktarla birlikte elde edilecek meblag, gayrimenkulün rayiç bedelinden yüksek ise kamulastirma karsiligi rayiç bedelden fazla olamaz. Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemis mükelleflerin gayrimenkullerinin emlak vergisine esas degerleri 1319 sayili Emlak Vergisi Kanunun 29 ve 31 inci maddeleri hükümlerine göre saptanir ve bu gayrimenkuller için ödenecek kamulastirma bedelleri hakkinda da birinci fikra hükmü uygulanir.

22/07/1998 - 4369 S. KANUNUN GEÇICI MADDELERI:

Geçici Madde 2 - 1998 yili genel beyan dönemi, 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer. Bu Kanunun yayimi tarihinden önce, 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla degismeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla degisik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler. Beyanini yenileyen mükellefler hakkinda, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla degisik hükümlerine göre tarhiyat yapilir. Ancak, bu suretle 1998 yili için tarh edilecek vergi, asgari degerler üzerinden ayni Kanunun bu Kanunla degismeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düsük olamaz. Düsük olmasi halinde ortaya çikan vergi farki idarece tarh edilir.
Bu hüküm, ayni süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkinda da uygulanir.

Geçici Madde 3 - 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayili Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli Istihbarat Teskilati Kanununun 10 uncu maddesi uyarinca, 2003 yili sonuna kadar toplam yüzelli kisiyi geçmemek üzere ilave sözlesmeli personel istihdam edilebilir.
2003 yili sonuna kadar, 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun geçici 19 uncu maddesinde yer alan "%5" pay orani "%4,5" olarak uygulanir.

 


canada goose homme parajumpers solde doudoune moncler timberland femme ugg suisse doudoune moncler femme timberland homme ugg australia parajumpers femme moncler soldes canada goose solde moncler femme canada goose femme timberland suisse moncler homme parajumpers homme doudoune canada goose pas cher canada goose doudoune pas cher ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
canada goose expedition parka barbour norge moncler vest timberland sko canada goose expedition uggs salg uggs sko woolrich jakke parajumpers jakke canada goose jakke moncler jakke peuterey jakke dame peuterey norge parajumper jakke dame belstaff oslo
nike roshe run nike air max 95 jordan sko air jordan sko nike roshe run flyknit air max 95 nike sb stefan janoski max nike huarache nike sneakers nike sko nike sb janoski louis vuitton solbriller nike huarache dame
moncler outlet ugg outlet canada goose parka belstaff jacket belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen barbour belgie belstaff belgie uggs kopen parajumpers jas woolrich parka woolrich parka dames timberland shoes in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
moncler uomo ugg saldi moncler milano canada goose italiaa canada goose outlet canada goose zug woolrich outlet scarpe timberland timberland scarpe stivali ugg timberland shoes ugg stivali woolrich uomo woolrich parka moncler outlet in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale canada goose montebello parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose trillium canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki
michael kors portemonnaie nike roshe run louboutin sneaker nike air presto nike sb stefan janoski max hollister berlin oakley schweiz ray ban outlet ralph lauren pullover nike presto nike air force nike air max 2016 nike air huarache damen pandora schweiz ralph lauren schweiz nike air max thea beige oakley brillen lacoste polo pandora schmuck polo ralph lauren pullover ray ban clubmaster nike roshe nike store
cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra viagra effekt viagra nettbutikk levitra eller cialis viagra norge cialis uten resept cialis pris
cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra viagra effekt viagra nettbutikk levitra eller cialis viagra norge cialis uten resept cialis pris cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia
viagra werking kamagra bestellen kamagra kopen levitra prijs levitra kopen cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil levitra avis levitra en ligne viagra en ligne viagra generique cialis pas cher cialis generique levitra generique levitra pas cher kamagra gel kamagra jelly